Zamówienia w procedurze krajowejZamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. zwyczaj podstawowy i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. Jestem specjalistą w zakresie zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy tak jak artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie oryginalnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców lub też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek albo częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zmiany ujmują te zagadnienia, jakich poznanie ważne jest wprzódy dziś, by na dalszych etapach zaznajamiania się z nowym Prawem zamówień publicznych, wiedzieć na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie, że nowy ustawa liczy z okładem 600 artykułów i właściwie łatwo jest przeoczyć istotne modyfikacje. Zmiany adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, a więc do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych oraz osób kogo dotyczą nowe prawo zamówień publicznych 2020 odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Opiszemy Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Plany postępowań, w tym obowiązek ich aktualizacji. Analiza potrzeb zamawiającego. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania oraz książce i przemiany ogłoszeń w tym nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy. Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. zwyczaj podstawowy. Trzy warianty postępowań - bez negocjacji. Trzy warianty postępowań - z możliwością negocjacji. Trzy warianty postępowań - od kiedy nowe prawo zamówień publicznych 2020 z obowiązkiem negocjacji. Podmiotowe środki dowodowe - opcja czyli obowiązek ich składania również termin. Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne. Zmiany w toku oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. Zakres przemian dotyczących składania ofert na zamówienia. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych także od progów unijnych. Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowe terminy związania ofertą. Fakultatywność żądania wadium i kto może kontrolować nowe prawo zamówień publicznych 2020 nowe reguły zwrotu wadium. Otwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Umowy o zlecenie publiczne. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy również jej obowiązkowych postanowień. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych. Raport z realizacji zamówienia. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa. Przykłady dokumentów pomocnych w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Najnowsze artykuły:

Top