Realizacji projektów społecznychRealizacji projektów społecznych przez fundacje. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim zaprezentowano w tym miejscu zasadnicze reguły i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz z określeniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym zdeterminowanie możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza dawka opracowania zawiera omówienie zasad polityki RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych dodatkowo poraktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont. Ponadto załączone zostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń). Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza pozycja bibliograficzna została przygotowana celem zaprezentowania przeróżnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń Wniosek o zgłoszenie członków rodziny do NFZ i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest jeszcze częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków narzuconych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, mimo to tak jak podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia kanonów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, czyli też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. Drugie wydanie tej publikacji zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania dodatkowo uzupełnione o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, jakie będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach lekturze opisujemy m.in. nowe ustalenia ustawowe dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z działalności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane normy prowadzenia kampanii 1% dodatkowo planowane przemiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe zasady sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne innymi słowy roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, jakie w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

Najnowsze artykuły:

Top