Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowychNowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa przewiduje kary za Procedura dematerializacji akcji wydanych w formie dokumentu niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców innymi słowy nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od czasu wejścia w życie przepisów dokumentów na akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, albo na inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki. Rok 2020 r. stawia szczególne wyzwanie przed spółkami akcyjnymi i komandytowo-akcyjnymi – obowiązkową dematerializację akcji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli rozstać się papierowe akcje imienne i na okaziciela. Zamiast tego pojawi się obowiązek ich ujawniania w elektronicznych rejestrach. Ustawodawca chce bowiem, by wszystkie powyższe podmioty utworzyły rejestry akcjonariuszy, w jakich będą ujawniane akcje rejestrowe i prawa z nimi związane. Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych także niektórych innych ustaw z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) dokonała radykalnej przemiany Kodeksu spółek handlowych nakładając na wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne obowiązek wdrożenia i zlecenia prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy spółki zewnętrznemu, licencjonowanemu podmiotowi. Rejestry muszą być gotowe 1 marca 2021 r., natomiast uprzednio od 1 stycznia 2020 r. – spółki powinny posiadać stronę www przeznaczoną do Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych obsługi walnych zgromadzeń akcjonariuszy, natomiast Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy do 30 września 2020 r. spółka jest zobowiązana wykonać pierwsze wezwanie do zwrotu dokumentów z akcji. Z dniem 1 marca 2021 r. wszystkie akcje z mocy prawa utracą swoją ważność, a akcjonariuszami będą osoby ujawnione w rejestrze wspólników lub zapisane w KDPW. Kolejna istotna data dla akcjonariuszy to 1 marca 2026 r., kiedy to nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie pozostały zdematerializowane.

Najnowsze artykuły:

Top