Elektronizacja zamówień publicznych NoweElektronizacja zamówień publicznych Nowe przesłanki odrzucenia oferty i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy dodatkowo artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdefiniowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, otóż do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, które wielokrotnie stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, które przysparzają przede wszystkim wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i przeważnie popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych również osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Najnowsze artykuły:

Top