Rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostceRozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ile czasu pracy może mieć kierowca ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały przedstawione w układzie tematycznym z podziałem na obszary i warianty działalności gospodarka majątkiem trwałym; majątek obrotowy; gospodarka pieniężna także dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów aktywności opatrzone są komentarzem w zakresie uzasadnienia sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów także ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził drobiazgowy wykaz operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo pożyteczne przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zadań gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i ewidencja należnego i naliczonego podatku VAT w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT również centralne rozrachunek podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka trwałego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku przychodów własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych należności – rejestr w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego także rozrachunek zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozliczenie podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół zagadnień podatku VAT wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Najnowsze artykuły:

Top