W jakich sytuacjach w jednostce budżetowejW jakich sytuacjach w jednostce budżetowej trzeba traktować konto 300 i jakże wykazywać dane z tego konta w sprawozdaniach budżetowych? . W części wspólnej omówimy najważniejsze przemiany w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy (dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad rachunkowości, WPF-u, itd.) dodatkowo przemiany w innych ustawach ( ustawa o VAT, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) i przedstawimy wpływ tych zmian na ewidencję księgową i sprawozdawczość. Ponadto, w tej części przedstawiciele samorządów, RIO także NIK przedstawią wyjaśnienia odnoszące się do bieżących problemów rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Doświadczenia z obszaru sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, w kontekście obowiązku sprawozdawczego za 2019 rok, także prowadzenia ewidencji środków trwałych (w tym zakres stosowania KSR 11). Artykuł o wzorach księgowań w jednostce budżetowej pozwoli Ci dowiedzieć się m.in. Jak ujmować w księgach rozliczenia powiązane ze spłatą zaległego czynszu w formie odpracowania długu? Jak umniejszać w księgach wypłatę odszkodowania bezpośrednio do warsztatu samochodowego? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej należy używać konto 300 i jakże wykazywać dane z tego konta w sprawozdaniach budżetowych? W jakich sytuacjach w jednostce budżetowej należy stosować zwroty wydatków? Jak opisać przypadki stosowania zwrotów – to znaczy w uchwale budżetowej czyli wystarczą zapisy w polityce rachunkowości jednostki budżetowej jakie terminy przyjąć do rozliczania dotacji (np. dla organizacji pozarządowych , zakładu budżetowego, jednostek oświaty)? W jakich sytuacjach księgować rozliczenie dotacji w księgach roku, w którym udzielono dotacji, a kiedy jej rozrachunek księgować w roku następnym? Czy na koniec roku na koncie 224 może wystąpić saldo? Jak księgować i ujmować w sprawozdaniach koszty komornicze? Koszty potrącane są z wpłaty kontrahenta, komornik przekazuje je w kwocie pomniejszonej, jednostka skalarna na kontrahencie księguje niższa kwotę, a koszty komornicze przekazuje z rachunku jakie koszty samochodu prywatnego w firmie 2020 wydatków na rachunek dochodów. Jaką datę przyjąć przy księgowaniu na kontrahencie? Jak ująć to zdarzenie w sprawozdaniach budżetowych (ile na dochody wykonane , a ile na otrzymane)? Zagadnienia z aspektu księgowości występujących w danych jednostkach/działach dla księgowych jednostek oświatowych dodatkowo CUW’ów, księgowych zakładów budżetowych, skarbników, specjalistów ds. podatków, księgowych pomocy społecznej. Księgowi publicznej jednostki oświatowej (w tym CUW gdzie szukać kosztów w firmie dodatkowo JST) dowiedzą się m.in. jakże używać konto 980 w przypadku częstych przemian wynagrodzeń (np. w oświacie)? Problem wiąże się z tym, że organ prowadzący często zwiększa plany finansowy później niż następuje zmiana wynagrodzenia. W tej sytuacji występuje większe zaangażowanie niż plan. Jak sobie z tym radzić, jakże księgować opłaty w szkołach i przedszkolach, w jaki sposób uzgadniać z intendentem, księgować, kontrolować, zliczać koszty z tytułu opłaty za żywienie. Księgowi samorządowych zakładów budżetowych dowiedzą się : jakim sposobem ustalać, księgować i prezentowanie w sprawozdaniach stan środków obrotowych także nadwyżki środków obrotowych, jak rozliczać środki finansowe wynikające z VAT dodatkowo dopełniać ich prezentacji w sprawozdawczości SZB oraz JST, jak planować, ewidencjonować, rozliczać dotacje przedmiotowe, celowe dodatkowo podmiotowe SZB także dokonywać ich prezentacji w sprawozdaniach SZB i JST. Skarbnicy JST dowiedzą się m.in. jakim sposobem księgować (w tym umniejszać w klasyfikacji budżetowej także sprawozdawczości) nowe źródła finansowania deficytu budżetu? Identyfikacja innowacyjnych źródeł finansowania deficytu wymaga zmian w polityce rachunkowości pozwalających na prawidłowe planowanie przychodów w budżecie i WPF. Należy podobnie rozstrzygnąć, to znaczy niewydatkowane w danym roku środki europejskie muszą być ewidencjonowane i wykazywane jako przychody roku następnego, jak księgować Vat w powiązaniu z klasyfikacją i sprawozdawczością budżetową? Jak ewidencjonować rozliczenia VAT w księgach organu (budżetu), a jakże w księgach jednostki budżetowej? Jak ewidencjonować dochody opodatkowane Vat – lub ewidencja powinna być prowadzona w kwotach brutto to znaczy netto, innymi słowy skarbnik może i w jakim obszarze udzielać upoważnienia do kontrasygnaty innym osobom. Specjaliści podatkowi (w tym skarbnicy) dowiedzą się m.in. co jest a co nie jest schematem podatkowym w JST, kto musi mieć procedury, jakże oceniać prewspółczynnik w projektach unijnych, w jakich przypadkach i dlaczego MF odmawia wydawania wykładni indywidualnych w obszarze dzierżawy składników majątkowych do spółek komunalnych jakie koszty w firmie i instytucji kultury,jaka jest dotychczasowa praktyka (w tym pytanie prejudycjalne do TSUE) w obszarze VAT od opłaty za transformacja prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Księgowi jednostki pomocy społecznej (oraz JST) dowiedzą się m.in. jakże księgować, ujmować w klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej:nienależnie pobrane świadczenia (oraz odsetki od tych świadczeń), należności z funduszu alimentacyjnego (ujęcie w JST także w OPS-ie, w tym rozstrzygnięcie obiekcje kto wykazuje należności i dochody w paragrafie 2360), środki utrzymania z tytułu zadań zleconych (problem na styku OPS i urzędu): Jednostka budżetowa OPS realizuje dochody (zarówno na rzecz gminy, jak i na rzecz budżetu państwa). Zgodnie z rozporządzeniem MRiF w sprawie rachunkowości również planów kont wszystkie dochody odprowadza do JST poprzez rachunek rozliczeniowy 222. Wszystko udało się odprowadzić do gminy do 31.XII, stąd saldo rachunek rozliczeniowy 222 oznacza zrealizowane dochody wykazane w jednostkowych sprawozdaniach budżetowych: Rb-27S i Rb-27ZZ (dochody wykazane w Rb-27ZZ dot. części B nie są wykazywane w jednostkowym Rb-27S ). Saldo konta 222 zostaje przeksięgowane na rachunek rozliczeniowy 800, co ma wpływ na ZZwFJ. JST na swoim poziomie wykazuje środki utrzymania zrealizowane z tytułu potrąceń ustęp 236 i podobno te środki utrzymania się dublują w ZZwFJ. OPS nie wykazuje par. 236 tylko 100% zysków we właściwych klasyfikacjach. W ZZwFJ Gminy jest wykazane 100% zysków zrealizowanych poprzez OPS (na podstawie jednostkowego ZZwFJ sporządzonego poprzez OPS ) i 5% zysków potrąconych na rzecz JST z realizacji zadań zleconych, w tym dochody od dłużników alimentacyjnych w części Gmina Wierzyciela. Czy tak sporządzone ZZwFJ Gminy jest prawidłowe?

Najnowsze artykuły:

Top