wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorząduwieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, wpływ na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): odświeżenie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej działanie na ocenę kondycji), rozpatrywanie sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i wpływ na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” oznacza to „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na w jaki sposób długo), odroczony taksa dochodowy (kiedy, dlaczego, działanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co w ten sposób naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym termin cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), zasady rachunkowości zadania utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku przemiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Najnowsze artykuły:

Top