Schematy księgowań z wyjaśnieniamiSchematy księgowań z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek nauka pełnej księgowości oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty ustawowe w przeważającym obszarze regulują normy ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące przychodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w obszarze faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki także wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana rozkład księgowa musi jednakże uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej reguły Przykładem jest m.in potrącanie przez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) towarzyski z wyegzekwowanej kwoty należności (dochód jednostki budżetowej).

Najnowsze artykuły:

Top