jakie są dozwolone uproszczeniaKlasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku wcześniej nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dziennik Ustaw poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wspólnie z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych również badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) dodatkowo załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego przedstawiono normy nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania także dokumentowania środków trwałych, a podobnie ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 także najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zadania będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych także ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych dewiz ujęto na przykładach operacji występujących w oddziałach organizacyjnych sektora publicznego. Można między innymi dowiedzieć się: zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, jakże tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, jakim sposobem prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w który sposób realizować zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, w jaki sposób rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy powinno się zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są reguły przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a podobnie – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są fundamentalne metody amortyzacji, w który sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w obszarze amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji gruntownie umorzonych środków trwałych,

jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części pozostały z kolei omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych na rzecz różnorodnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: w który sposób wypada prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jak dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, jakie dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jakże prawidłowo umniejszać środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności trzeba dokonać, aby spowodować ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, jakim sposobem właściwie umniejszać nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jak usztywnić procedury kontroli zarządczej w obszarze ustalania planów finansowych jednostek, aby ustrzec się błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wyżywienie i remonty środków trwałych, jakim sposobem przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, które zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych także metody jakie środki trwałe podlegają amortyzacji korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.

Komentarze: 2


noavatar.png
Łukasz Węgrzynowski sędzia 2020-05-02

Witam! Bardzo podoba mi się twoje pismo tak bardzo! Kontaktujemy się z Tobą o artykule w AOL? Potrzebuję eksperta w tej dziedzinie, aby rozwiązać mój problem. Może to ty! Przyjrzyj się uważnie.

noavatar.png
Artur Klawenek Twórca koncepcji wynagrodzeń nauczycielskich 2020-05-06

Cześć, znalazłem Twój blog przy użyciu Google podczas wyszukiwania sprawy, Twoja strona internetowa pojawiła się, wygląda świetnie. Założyłem zakładkę w mojej zakładce Google.

Najnowsze artykuły:

Top