jak złożyć wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnieniejak złożyć wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom kogo dotyczy zwolnienie ze składek zus i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z jaki druk na zwolnienie ze składek zus opłacania składek ZUS. Dotyczy to zarówno składek za przedsiębiorcę, jakim sposobem i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc w zakresie opłat składek ZUS dotyczyła wyłącznie odroczenia płatności na okres 3 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorcy musieliby zapłacić zaległości. Takie wsparcie w czasie kryzysu nie było wystarczające. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych dodatkowo wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy rodzaj ulgi, jakim jest zwolnienie ze składek ZUS na okres 3 miesięcy. Jednakże tylko niektórzy przedsiębiorcy będą mogli z takiego rozwiązania skorzystać. Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych W głównej mierze z nowej ulgi skorzystają samozatrudnieni opłacający składki wyłącznie za siebie. Ażeby przysługiwało im zwolnienie z ZUS, muszą spełnić tylko dwójka warunki, tj.: przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie kwota 15 681,00 zł, przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. Samozatrudnieni, którzy nie spełniają warunków do zwolnienia z ZUS mogą ubiegać się o zawieszenie składek na okres zwolnienie ze składek zus dla mikroprzedsiębiorców 3 miesięcy, bez konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie dotyczy osób opłacających składki na ubezpieczenia społeczne czyli ubezpieczenie zdrowotne. Umorzeniu podlegają składki na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe także wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Najnowsze artykuły:

Top