Kiedy specyfikacja pracownicza powinna zostaćKiedy specyfikacja pracownicza powinna zostać utworzona. Nowelizacja rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej - czwarta ilość akt osobowych i przemiany w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie dodatkowej, czwartej części akt osobowych i doprecyzowanie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy - to tylko przykładowe zmiany, jakie czekają działy kadrowe. Przeorganizowanie dotychczasowych akt przewiduje projekt ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Dostosowuje on przepisy do możliwości prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej (od stycznia r.) także przemian wdrażanych w związku z wejściem w życie unijnego, ogólnego rozporządzenia o danych osobowych (RODO). Firmy będą miały pół roku na jego wdrożenie (od stycznia r.). Zagadnienie to jest jeszcze w wyższym stopniu skomplikowane w placówkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dodatkowe regulacje, specyficzne uprawnienia, odmienny sposób zatrudniania (powoływania) na stanowiskach, konkursy - to tylko najważniejsze utrudnienia z jakimi spotykają się pracownicy działów kadr pracujący w administracji publicznej. Artykuł internetowy jest do osób odpowiadających w oddziałach za zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pracowniczej, obliczanie wymiaru czasu pracy dodatkowo urlopu, pracowników działów kadr, kierowników / dyrektorów i pracodawców również osób usługowo zajmujących się między innymi prowadzeniem spraw pracowniczych. Artykuł o aktach osobowych obejmuje: Pojęcie dokumentacji pracowniczej i podstawy prawne. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej i ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych także ich elektronizacją omówienie nowych regulacji . Nowe obowiązki pracodawcy w kodeksie pracy . Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po r.. Dla kogo prowadzimy dokumentację pracowniczą. Zakres, sposób i warunki prowadzenia dokumentacji. Formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Ponowne referencja stosunku pracy z byłym pracownikiem a prowadzenie jego dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja w postaci elektronicznej. Wymagania dotyczące dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania. Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Zmiana postać dokumentacji pracowniczej. Obowiązek informowania i zawiadamiania w związku ze zmianą postać, w której pracodawca prowadzi dokumentację pracowniczą Zakres, sposób i warunki przemiany dokumentacji pracowniczej. Obowiązek informowania i zawiadamiania . Sposób i tryb doręczania informacji innymi słowy zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania. Obowiązki pracodawcy po rozwiązaniu innymi słowy wygaśnięciu stosunku pracy.. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej po r.. Zakres, sposób i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej nowe reguły . Okresy przechowywania dokumentacji w sprawach powiązanych ze stosunkiem pracy również akt osobowych pracownika i byłego pracownika dotyczące stosunków pracy nawiązanych przed dniem r. Odbiór dokumentacji pracowniczej. Sposób odbioru dokumentacji pracowniczej. Sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi innymi słowy osobom, o jakich mowa w art. § k.p. Niszczenie dokumentacji pracowniczej . Wykroczenia związane z dokumentacją pracowniczą po r. Krąg osób odpowiedzialnych. Rodzaje wykroczeń . Przepisy o ochronie danych osobowych, a specyfikacja pracownicza. Pojęcie danych osobowych. Rodzaje danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych. Akta personalne sposób prowadzenia instrukcja archiwalna dz.u nr 14 poz.67 . Dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Skierowania na sposób lekarskie i orzeczenia lekarskie . Oświadczenia i dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Umowa o pracę peryfraza elementów umowy. Zakres czynności. Dokumenty spojone ze zmianą umowy o pracę (aneksy do umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające). Potwierdzenia zapoznania pracownika z informacjami i dokumentami. Informacja o wymogach zatrudnienia (art. k.p.). Urlopy okolicznościowe. Wnioski dotyczące uprawnień pracowników zgrupowanych z rodzicielstwem także dokumenty dołączane do takich wniosków. Dokumenty złączone z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy. Porozumienie stron, dokumenty złączone z wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia. Zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy.. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy. Kary za niedopełnienie obowiązków dotyczących zajęcia wynagrodzenia pracownika. Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej. Kary porządkowe - udzielanie kar, usuwanie z akt osobowych. Dokumentacja w kwestiach połączonych ze stosunkiem pracy. Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą dodatkowo wnioski pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego również środków ochrony indywidualnej, dokumenty złączone z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia dodatkowo ich pranie i konserwację. Umowy cywilnoprawne a obowiązki dot. dokumentacji pracowniczej. Badania lekarskie i szkolenia BHP na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Najnowsze artykuły:

Top